Reference

3A Corporation. (1998). Minna no nihongo shokyū I honsatsu. Tokyo: 3A Corporation.

3A Corporation. (1998). Minna no nihongo shokyū I honyaku bumpō kaisetsu eigo ban, translation and grammatical notes. Tokyo: 3A Corporation.

3A Corporation. (1998). Minna no nihongo shokyū II honsatsu. Tokyo: 3A Corporation.

3A Corporation. (1998). Minna no nihongo shokyū II honyaku bumpō kaisetsu eigo ban, translation and grammatical notes. Tokyo: 3A Corporation.

3A Corporation. (2012). Minna no nihongo shokyū I dai 2 ban satsu honsatsu. Tokyo: 3A Corporation.

3A Corporation. (2013). Minna no nihongo shokyū II dai 2 ban satsu honsatsu. Tokyo: 3A Corporation.

Ippan zaidan hōjin kokusai kyōiku shinkōkai, Nichibei kaiwa gakuin, Nihongo kenshūjo (2016).Hito o ugokasu! Jissen bijinesu Nihongo kaiwa[chūkyū1].Tokyo: 3A Corporation.

Kamabuchi, Yūko. (2015). Shigoto no nihongo, bujinesumanā hen. Tokyo: alc.

Makino, Seiichi and Tsutsui, Michio. (1989). A dictionary of basic Japanese grammar Nihongo kihon bunkei jiten. Tokyo: The Japan Times.

Makino, Seiichi and Tsutsui, Michio. (1996). A dictionary of intermediate Japanese grammar Nihongo bumpō jiten chūkyū hen. Tokyo: The Japan Times.

Makino, Seiichi and Tsutsui, Michio. (2015). A dictionary of advanced Japanese grammar Nihongo bumpō jiten jōkyū hen. Tokyo: The Japan Times.

Matsuoka, Hiroshi (supervising editor)., Iori, Isao., Takanashi, Shino., Nakanishi, Kumiko.,and Yamada, Toshihiro.(2000). Shokyū o oshieruhito no tameno Nihongo bumpō handobukku. Tokyo: 3A Corporation.

Miyazaki, Michiko and Goshi, Sahiko (2009). Nhongo de hataraku! Bijinesu Nihongo 30 jikan. Tokyo: 3A Corporation.

Ogata, Yukiko., Sumitani, Kana., Hidari, Yasuko., and Watanabe, Yukiko. (2009).NIHONGO FUN&EASY Survival Japanese Conversation for beginners. Tokyo: Asuku Publishing.

Okumura, Maki and Kamabuchi, Yūko. (2014). Shigoto no nihongo, denwa ōtai kiso hen. Tokyo: alc.

Shirakawa, Hiroyuki (supervising editor)., Iori, Isao., Takanashi, Shino., Nakanishi, Kumiko.,and Yamada, Toshihiro.(2001). Chūjōkyū o oshieruhito no tameno Nihongo bumpō handobukku. Tokyo: 3A Corporation.

Sunakawa, Yuri., Komada, Satoshi., Shimoda, Mitsuko., Suzuki, Mutsumi, Tsutsui, Sayo., Hasunuma,Akiko., Bekeš, Andrej and Morimoto, Junko. (2001). Nihongo bunkei jiten. Tokyo: Kurosio Publishers.

Sunakawa, Yuriko and Ishida, Priscilla (Supervising editors). (2015). Nihongo bunkei jiten eigo ban. Tokyo: Kurosio Publishers.

Tomomatsu, Etsuko., Fukushima, Sawa and Nakamura, Kaori. (2011). Shin kanzen masutā bumpō Nihongo nōryoku shiken N1. Tokyo: 3A Corporation.

Tomomatsu, Etsuko., Fukushima, Sawa and Nakamura, Kaori. (2011). Shin kanzen masutā bumpō Nihongo nōryoku shiken N2. Tokyo: 3A Corporation.

Tomomatsu, Etsuko., Fukushima, Sawa and Nakamura, Kaori. (2012). Shin kanzen masutā bumpō Nihongo nōryoku shiken N3. Tokyo: 3A Corporation.

Toppu Rangēji. (2014). Shinsō ban, Jitsuyō bijinesu nihongo (chūkyūu karano). Tokyo: alc.